Komparativno histološko-mri istraživanje za poboljšanje dijagnostike perinatalnih oštećenja ljudskog mozga, HIMRICO (Histologicalmri comparative research of perinatal lesions of human brain)

Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta u Zagrebu vodeća je znanstvena institucija u području neuroznanosti u Hrvatskoj, a međunarodno je prepoznata po istraživanjima razvoja ljudskog mozga i njegovih poremećaja.

Hrvatski institut za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta u Zagrebu vodeća je znanstvena institucija u području neuroznanosti u Hrvatskoj, a međunarodno je prepoznata po istraživanjima razvoja ljudskog mozga i njegovih poremećaja. U Hrvatskoj oko 18% novorođenčadi pripada skupini rizične novorođenčadi, a kod 70 – 80% rizične novorođenčadi kasnije se dijagnosticira neurorizični status koji zahtijeva višegodišnje praćenje i terapiju u sustavu zdravstvene zaštite. Sredstva HIMRICO projekta iskorištena su za prikaz ekspresije, distribucije i organizacije moždanog matriksa na histološkoj razini kako bi se korelirali s odgovarajućim (arealno, regionalno i po razvojnoj dobi) prikazima mozga magnetskom rezonancijom. Komparativna studija rezultirala je dobivanjem novih referentnih slikovnih parametara ključnih za ranije i preciznije dijagnosticiranje perinatalnih oštećenja mozga. Tijekom trajanja HIMRICO projekta, koji je financiran sredstvima Zaklade Adris, rana dijagnostika omogućila je kohorti 120 djece adekvatno praćenje i ciljane terapijske postupke u liječenju oštećenja mozga. Nove spoznaje unaprijedile su perinatalnu medicinu i imaju izravan utjecaj na izbor terapijskih postupaka za ovu najugroženiju skupinu djece.

Na vrh stranice