Procjena kakvoće vodotoka rijeke Krke i potencijalne opasnosti za Nacionalni park Krka primjenom novih bioindikatora i biomarkera

Procjena antropogenog utjecaja na rijeku Krku rađena je s ciljem zaštite prirodnog krškog fenomena i bioraznolikosti Nacionalnog parka Krka. Grad Knin sa svojim tehnološkim i komunalnim otpadnim vodama, koje se bez adekvatnog pročišćavanja ispuštaju u rijeku Krku, predstavlja potencijalni izvor zagađenja.

Procjena antropogenog utjecaja na rijeku Krku rađena je s ciljem zaštite prirodnog krškog fenomena i bioraznolikosti Nacionalnog parka Krka. Grad Knin sa svojim tehnološkim i komunalnim otpadnim vodama, koje se bez adekvatnog pročišćavanja ispuštaju u rijeku Krku, predstavlja potencijalni izvor zagađenja. S obzirom na to da nije postojala sveobuhvatna studija procjene kakvoće ovog dijela toka, smještenog samo dva kilometra od početka Nacionalnog parka Krka, zahvaljujući donaciji Zaklade Adris proveden je biomonitoring koji je ukazao na pogoršanje kakvoće vode uz Grad Knin, posebno fizikalno-kemijskih i mikrobioloških čimbenika. Gotovo svi od 25 izmjerenih metala povišeni su u vodi i jetri potočne pastrve kod Knina u odnosu na izvor rijeke Krke. Dokazani antropogeni utjecaj upućuje na važnost provođenja monitoringa u svrhu očuvanja kakvoće rijeke Krke.

Na vrh stranice