Često postavljana pitanja i odgovori

Je li potrebno potpisati prijavu kad se prijava na natječaj šalje putem interneta?

Prijavu na natječaj obavezno potpisuje podnositelj prijave, a kod prijave pravnih osoba obrazac potpisuju voditelj projekta i osoba ovlaštena za zastupanje. Potpisani prijavni obrazac koji sadrži i Privolu za obradu osobnih podataka obvezni je dio natječajne dokumentacije.

Tko potpisuje Privolu za obradu osobnih podataka?

Privolu za obradu osobnih podataka potpisuje podnositelj prijave na natječaj. Ako je to pravna osoba privolu potpisuje voditelj projekta i osoba ovlaštena za zastupanje. Uz to, privolu potpisuju sve osobe čiji se osobni podaci nalaze u prijavi (suradnici na projektu, …)

Je li potrebno popuniti sva polja u službenom obrascu za prijavu?

Obvezno je upisati sve tražene podatke u obrazac i popisati dokumente koji su priloženi prijavi.

Može li se prijava podnijeti na engleskom jeziku?

Prijava se podnosi isključivo na hrvatskom jeziku. Priloženi dokumenti (npr. životopis, opis projekta i sl.) također trebaju biti napisani na hrvatskom jeziku. Originalni dokumenti poput diplome s inozemnog sveučilišta mogu biti na engleskom ili drugom stranom jeziku.

Mogu li se prilozi prijavi dostaviti kasnije?

Prijavi je potrebno priložiti sve tražene dokumente jer će u protivnom biti nevažeća. Nadopunu prijave ne možemo prihvatiti.

Što je potrebno upisati u rubriku Sažetak – opis projekta?

Ovdje je potrebno napisati sažetak projekta (2.000 do 2.400 znakova s prazninama). Bilo bi dobro da sažetak sadrži najbitnije detalje projekta koji se predlaže za (su)financiranje npr. razloge i uporišta za projekt, ciljeve i doprinos projekta, metode i tijek projekta, projektne aktivnosti, vremenski raster, i sl.

Je li potrebno priložiti detaljan opis projekta?

Detaljniji opis projekta je obvezni dio natječajne dokumentacije i kao takav treba biti sastavni dio prijave.

Na koji način treba prikazati potraživana sredstva?

Za pregled predviđenih troškova potrebno je koristiti službeni obrazac pod nazivom Troškovnik. Potrebno je specificirati sve troškove. Uz to, troškove je moguće obrazložiti i u detaljnom opisu projekta. 

Za koje troškove se mogu iskoristiti sredstva Zaklade/donacija?

Sredstva Zaklade za projekte/programe mogu se iskoristiti samo za izravne troškove realizacije projekta/programa (izravni troškovi moraju biti upotrijebljeni za postizanje ciljeva projekta i očekivanih rezultata – na način koji je konzistentan s načelima ekonomičnosti i učinkovitosti; moraju nastati tijekom trajanja projekta).

Trebaju li dokumenti koji se prilažu prijavi biti u originalu ili kopije ovjerene kod javnog bilježnika?

Prijavi se prilažu kopije dokumenata jer ne možemo preuzeti obvezu vraćanja dokumenata. Dokumente nije potrebno ovjeravati. Prilozi prijavi moraju biti složeni redom kako su navedeni u tekstu natječaja, ne smiju biti uvezani u knjigu, uloženi u registrator niti spojeni klamericom.

Imam više dokumenta nego što je moguće priložiti u on-line aplikaciji. Da li je potrebno napraviti dvije prijave?

Ako imate više dokumenata koje želite priložiti nego što je to moguće putem on-line aplikacije napravite jednu ili više ZIP arhiva i pošaljite dokumentaciju kao ZIP privitke. Ukupna veličina podataka koje možete priložiti je 50 MB.

Do kada je potrebno realizirati projekte koji se prijavljuju na natječaj?

Rezultate obično objavljujemo krajem rujna, a rok za realizaciju projekta ne smije biti prije objave rezultata. Primjerice, ako su projektne aktivnosti planirane tijekom ljetnih mjeseci, takav projekt nije kvalificiran za prijavu na ovogodišnji natječaj. Prihvatljive su projektne aktivnosti planirane na budućnost u odnosu na termin objave rezultata (npr. studeni 2023. ili kasnije). Trajanje projekta nije ograničeno natječajem, može trajati koliko god je potrebno za njegovu realizaciju (par mjeseci, godinu ili dvije, a i dulje).

Koji je maksimalni iznos sredstava za projekte koji je moguće tražiti?

Zaklada ne određuje maksimalni iznos koji se može potraživati, on ovisi o projekciji troškova potrebnih da bi se projekt (u cijelosti ili djelomično) realizirao.

Nemam mogućnost prijave putem interneta (online prijava) niti pristupa internetu. Na koji način mogu doći do službenih obrazaca?

Javite se na brojeve telefona 01 3713 740 ili 01 3713 722 i obrasce ćemo vam poslati poštom na adresu.

Namjeravam tražiti donaciju iz područja Dobrota kao fizička osoba? Što trebam napisati kao opis projekta / obrazloženje zahtjeva?

Za privatne osobe koje traže donacije iz područja Dobrota preporučamo da obrazlože svoj zahtjev opisujući svoju životnu, zdravstvenu i/ili financijsku situaciju te da prilože svu relevantnu dokumentaciju.

Koji je zadnji rok za prijavu na natječaj?

Putem internetske aplikacije moguće je prijaviti se do 19. lipnja do 23:59 sati. Prijave poslane poštom s datumom 19. lipnja bit će zaprimljene i obrađene. Preporučamo da unaprijed priredite svu dokumentaciju i pošaljete je pravovremeno.

Hoćete li o rezultatima natječaja obavijestiti sve prijavljene?

Objava rezultata u dnevnim tiskovinama i na internetskim stranicama kojima se Zaklada koristi smatra se obaviješću za sve prijavljene.

Kad će biti objavljeni rezultati natječaja?

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije početkom listopada u dnevnim tiskovinama i na internetskim stranicama kojima se Zaklada koristi.

 

 

Na vrh stranice