Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris

Prijave su otvorene od 18. svibnja do 19. lipnja 2023. godine.

ZAKLADA ADRIS, Obala Vladimira Nazora 1, Rovinj (u daljnjem tekstu: Zaklada), u skladu sa Zakonom o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 106/18), člancima 4. i 9. Statuta Zaklade Adris, člancima 2. i 13. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarenje svrhe Zaklade Adris, Pravilnika o prikupljanju, obradi, upotrebi i zaštiti osobnih podataka te Odlukom Zakladne uprave od 11. svibnja 2023. godine, raspisuje 

NATJEČAJ
za dodjelu sredstava Zaklade Adris

 za sljedeće programe Zaklade:

ZNANJE I OTKRIĆA: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima

STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja.

Za sve programe Zaklade propisani su OPĆI I POSEBNI KRITERIJI za odabir.

OPĆI KRITERIJI za dodjelu sredstava:

 • kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
 • originalnost, stupanj inovacije i napretka
 • objektivna i transparentna financijska procjena
 • doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
 • strateška važnost projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta/programa
 • ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore
 • vrijednost ostalih prijavljenih projekata/programa. 

POSEBNI KRITERIJI za dodjelu sredstava:

Za program ZNANJE I OTKRIĆA:

 • izvrsnost ‒ učenici i studenti s natprosječnim ocjenama koji su sudjelovali u znanstvenim i istraživačkim projektima, osvajali nagrade na natjecanjima, objavljivali znanstvene i stručne radove i sl.
 • izvornost i značenje projekta/programa za hrvatsku znanost i njezino promicanje u svijetu. 

Za program STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:

za područje STVARALAŠTVO:

 • vrhunska umjetnička ostvarenja
 • originalnost projekta/programa i njegova moguća važnost za hrvatsku kulturu (prednost imaju oni koji promiču hrvatsku izvornost i stvaralaštvo te koji su deficitarni u Hrvatskoj) 

za područja EKOLOGIJA I BAŠTINA:

 • inovativnost, kvaliteta i jasnoća projekta/programa (prednost imaju oni koji su namijenjeni širem sloju ljudi, koji su laki za provedbu i razumijevanje)
 • mogućnost provedbe i konkretne koristi koje donose projekti/programi namijenjeni podizanju ekoloških standarda u lokalnim zajednicama
 • vrijednost elemenata hrvatske kulture i prirodnog okoliša te smisao njihova očuvanja/promicanja u svijetu

za područje DOBROTA:

 • hitnost, odnosno nužnost pružanja tražene pomoći
 • materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave, odnosno osobe u čije se ime prijava podnosi
 • značenje projekta/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe
 • prednost imaju obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju više djece, koje imaju lošiji socijalni status te obitelji koje imaju prebivalište i stalno borave na području od posebne državne skrbi
 • da je podnositelj prijave, odnosno osoba u čije se ime prijava podnosi (ako prijavu podnosi treća osoba) hrvatski državljanin.

Za dodjelu STIPENDIJA Zaklade za školsku/akademsku godinu 2023./2024. mogu se natjecati:

UČENICI SREDNJE ŠKOLE koji nisu stariji od 19 godina i REDOVNI STUDENTI NA PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM ILI INTEGRIRANOM PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM STUDIJU na hrvatskim i inozemnim sveučilištima koji nisu stariji od 25 godina i koji:

 • imaju prosjek ocjena u dosadašnjem srednjem školovanju / na studiju 4,5 ili više

(za učenike prvog razreda srednje škole računa se i prosjek ocjena od petog do osmog razreda osnovne škole; za studente prve godine preddiplomskog studija računa se i prosjek ocjena srednje škole, uspjeh na ispitima državne mature i ocjene do trenutka prijave, a za studente prve godine diplomskog studija prosjek ocjena na preddiplomskom studiju i ocjene do trenutka prijave)

 • nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred srednje škole / godinu studija
 • nisu maturanti ni apsolventi
 • imaju hrvatsko državljanstvo. 

POLAZNICI POSLIJEDIPLOMSKOG STRUČNOG I ZNANSTVENOG USAVRŠAVANJA koji nisu stariji od 35 godina i koji:

 • su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više
 • imaju hrvatsko državljanstvo.

 

POLAZNICI POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJAI MEĐUNARODNOG DVOJNOG DOKTORATA (za stipendiju za izradu doktorskog rada)koji nisu stariji od 35 godina i koji:

 • su na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više
 • na poslijediplomskom doktorskom studiju imaju prosjek ocjena 4,5 ili više
 • su obranili temu doktorskog rada
 • imaju hrvatsko državljanstvo. 

Zaklada zadržava pravo razmatrati prijave kandidata s izvanrednim izvanškolskim, izvannastavnim i/ili drugim postignućima i bez zadovoljenog kriterija prosjeka ocjena.

Kandidati za stipendije/donacije na temelju javnog natječaja mogu biti pozvani na razgovor s članovima nadležnog zakladnog vijeća / Zakladne uprave ili drugim osobama koje odredi Zakladna uprava.  

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci (fizičke osobe) i institucije (pravne osobe) koji udovoljavaju uvjetima natječaja, osim trgovačkih društava (d. o. o. i d. d.) i obrta. Sredstva Zaklade za projekte/programe mogu se iskoristiti samo za izravne troškove realizacije projekta/programa. 

Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno do 19. lipnja 2023. godine, a podnose se isključivo na hrvatskom jeziku putem službenih obrazaca Zaklade. Obrasci se nalaze i mogu se preuzeti na službenim internetskim stranicama Zaklade, a pozivom na brojeve telefona 01/3713-740 i 01/3713-722 može se zatražiti da budu poslani poštom na adresu tražitelja. 

Prijavi je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja (dovoljne su preslike dokumenata, koje nije potrebno ovjeravati):

za programe ZNANJE I OTKRIĆA te STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:

 • opis projekta/programa
 • troškovnik (na službenom obrascu)
 • životopis voditelja projekta
 • za pravne osobe – rješenje o upisu u registar ili izvadak iz odgovarajućeg registra pravne osobe, ne starije od jedne godine
 • za fizičke osobe – osobni dokument (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

za STIPENDIJE:

 • motivacijsko pismo i životopis
 • potvrdu o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu
 • prijepis ocjena za svaku od razina školovanja (izdaje škola ili fakultet)potvrde o osvojenim nagradama, sudjelovanju na natjecanjima, znanstveno-istraživačkim projektima i sl.   
 • polaznici poslijediplomskog doktorskog studija – potvrdu da su obranili temu doktorskog rada
 • za one koji se pozivaju na socijalni status – potvrdu o visini dohotka za sve članove obitelji za 2022. godinu (izdaje nadležna porezna uprava) i ostale relevantne potvrde
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

za program DOBROTA ‒ fizičke osobe:

 • obrazloženje zahtjeva
 • potvrdu o visini dohotka za sve članove obitelji za 2022. godinu (izdaje nadležna porezna uprava) i ostale relevantne potvrde
 • odgovarajuću medicinsku dokumentaciju za prijave s medicinskim indikacijama
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice). 

Prijave koje ne sadržavaju svu zadanu natječajnu dokumentaciju, prijave pristigle nakon isteka natječajnog roka te prijave za projekte koji imaju rok za realizaciju prije objave rezultata (listopad 2023.) neće biti uzete u razmatranje.

Popis dobitnika bit će javno objavljen na internetskim stranicama kojima se Zaklada koristi i u dnevnim tiskovinama u roku od 14 dana od donošenja odluke Zakladne uprave i smatra se obaviješću o rezultatima natječaja za sve podnositelje prijava. 

Prijavu s pripadajućom natječajnom dokumentacijom možete poslati na jedan od dva moguća načina:

1) internetom, na internetskim stranicama kojima se Zaklada koristi:

 1. www.adris.hr

 ILI

 2) poštom, na adresu:

ZAKLADA ADRIS – „Za natječaj”
Jagićeva 33
10 000 Zagreb.

  

OBRADA OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA NATJEČAJA I TREĆIH OSOBA 

Zaklada Adris, Obala V. Nazora 1, Rovinj, kao Voditelj zbirke osobnih podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke koji su bitni za provedbu postupka natječaja. Zaklada Adris osobne će podatke obrađivati pošteno i zakonito i prikupljati ih u opsegu nužnom da bi se postignula utvrđena svrha – provedba javnog natječaja za dodjelu stipendija i dodjelu sredstava za programe Znanje i otkrića te Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota. U slučajevima kad je potrebno utvrditi vjerodostojnost prikupljenih osobnih podataka Zaklada traži preslike dokumentacije koja će se nakon ispunjenja svrhe uništiti sukladno rokovima iz Pravilnika o prikupljanju, obradi, upotrebi i zaštiti osobnih podataka Zaklade Adris.

Prilikom prijave na natječaj sudionici natječaja daju privolu Zakladi Adris da osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu provođenja natječaja (vrednovanje, javna objava rezultata) te da s njima postupa u skladu s Pravilnikom o prikupljanju, obradi, upotrebi i zaštiti osobnih podataka Zaklade Adris, koji se nalazi na internetskim stranicama kojima se Zaklada koristi (www.adris.hr/odnosi-s-javnoscu/zaklada-adris/o-zakladi/akti/). Ako se u prijavi na natječaj ili priloženoj dokumentaciji nalaze osobni podatci trećih osoba (suradnika na projektu, korisnika usluga, roditelja djeteta i/ili drugih osoba), i te osobe trebaju svojim potpisom dati Zakladi Adris privolu da njihove osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava Zaklade Adris.

Podnositelj prijave / davatelj privole ima pravo povući danu privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svakom trenutku, zatražiti pristup svojim osobnim podatcima i dobiti na uvid konkretne osobne podatke koje Zaklada obrađuje u zbirci.

Podnositelj prijave / davatelj privole ima pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz zbirke. Za ostvarivanje prava podnositelji prijave / davatelji privole mogu se obratiti poštom na adresu Zaklade ili elektroničkom poštom na adresu zaklada@adris.hr. Povlačenje privole za obradu osobnih podataka smatra se odustajanjem od sudjelovanja u natječaju, s obzirom na to da se bez obrade osobnih podataka ne može provesti natječaj niti se mogu vrednovati prijave/zamolbe radi eventualnog dodjeljivanja donacije/stipendije.

Na vrh stranice