Pravila privatnosti - informacija o GDPR-u

Informacija o obradi osobnih podataka

Ovom Informacijom Adris grupa d.d., Rovinj, Obala V. Nazora 1 (dalje: Društvo) pruža informacije o voditelju obrade, službeniku za zaštitu osobnih podataka, kategorijama osobnih podataka koje obrađuje, u koje svrhe ih obrađuje i na kojem pravnom temelju, tko ima pristup podacima, o razdoblju pohrane te koja prava imate u odnosu na obradu osobnih podataka.
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: „Uredba“), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje: Zakon).

1. Podaci o voditelju obrade i službeniku za zaštitu osobnih podataka

Adris grupa d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, OIB: 82023167977 voditelj je obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka.
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka: Adris grupa d.d., Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka, e-adresa: dpo@adris.hr.

2. Kategorije osobnih podataka koji se prikupljaju, svrha obrade i pravna osnova obrade, razdoblje pohrane:

- Kandidati za zapošljavanje

Društvo prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke prilikom provođenja procesa zapošljavanja, a koje je primilo izravno od Vas putem otvorene molbe za zapošljavanje, molbe za zapošljavanje na otvoreni natječaj osobno i/ili poštanskom pošiljkom i/ili putem email i/ili ispunjavanjem registracije na korisnički profil putem službene web stranice Društva radi mogućnosti slanja otvorenih molba i/ili prijave na natječaj i/Ili putem alternativnih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta).
To uključuje, ali ne ograničava na sljedeće osobne podatke kandidata:

 • Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, broj telefona, e-mail, mobitel, adresa (ulica, grad, poštanski broj)
 • Podaci o obrazovanju i radnom iskustvu: podaci iz životopisa, potvrda o stručnoj spremi, isprava kojom se dokazuje radni staž, preporuke bivših poslodavaca ili trećih osoba
 • Ostali podaci koje nam navedete u molbi i životopisu i ostaloj popratnoj dokumentaciji (npr. vještine i osobni interesi, vozačka dozvola, fotografija i sl.)
 • Osobni podaci povezani s aktivnostima pri zapošljavanju: interpretacija Vaših rezultata psihologijskog testiranja (kada je testiranje dio selekcijskog procesa), sažetak Vašeg razgovora za posao.

Društvo načelno ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka kandidata, ali moguće je da kandidat u prijavi za posao i/ili otvorenoj molbi dostavi podatak o zdravstvenom i/ili socijalnom statusu.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Radi provedbe selekcijskog postupka na temelju raspisanog natječaja i/ili primitka otvorene molbe za posao radi zapošljavanja u Društvu

Vaše osobne podatke Društvo obrađuje radi provjere i utvrđivanja kvalifikacija za zapošljavanje, evaluacije kandidata te komuniciranje s kandidatima u tijeku procesa zapošljavanja. U slučaju kada osobne podatke obrađujemo na temelju otvorene molbe, Društvo obrađuje podatke na temelju Vaše privole, a osobne podatke dostavljene slanjem prijave i/ili popunjavanjem podataka prilikom kreiranja korisničkog profila obrađujemo kako bismo poduzeli radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

 • Stvaranje baze kandidata i/ili kontaktiranje kandidata za potencijalno buduće zaposlenje kandidata u Društvu ili njegovim povezanim društvima.

Društvo može od kandidata tražiti privolu za obradu osobnih podataka (primjerice u svrhu obrade osobnih podataka nakon proteka natječaja radi čuvanja podataka kandidata u bazi podataka Društva) u kojem slučaju se takva obrada temelji na privoli kandidata.

Obavještavamo Vas da privolu možete povući u svakom trenutku što ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Ako je kandidat u životopisu ili molbi za posao dostavio podatke koji se odnose na zdravstveni i/ili socijalni status, pravna osnova za obradu tih podataka je kandidatovo objavljivanje tih podataka.

- Zaposlenici

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke zaposlenika, kao i drugih osoba koje obavljaju poslove bez zasnivanja radnog odnosa (ugovor o djelu, ugovor o djelu i slično).

To uključuje, ali ne ograničava na sljedeće osobne podatke:

 • Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, datum rođenja, osobni identifikacijski broj, broj telefona, e-mail, mobitel, adresa prebivališta odnosno boravišta, državljanstvo.
 • Podaci o stručnom obrazovanju i radnom iskustvu: podaci iz životopisa, potvrda o stručnoj spremi, isprava kojom se dokazuje radni staž, preporuke bivših poslodavaca ili trećih osoba, posebni ispiti.
 • Podaci vezani uz radni odnos: evidencija o radnom vremenu, podaci o radnom stažu, o mirovinskom osiguranju, o zdravstvenom osiguranju, o uzdržavanim članovima obitelji, datum početka rada, mjesto rada, podaci o prisutnosti/odsutnosti s posla i slično.
 • Ostali podaci kao što su vještine i osobni interesi, vozačka dozvola, interpretacija Vaših rezultata psihologijskog testiranja (kada je testiranje dio selekcijskog procesa), sažetak Vašeg razgovora za posao te ostali podaci dostavljeni tijekom usmene i pisane komunikacije.

Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju u sljedeće svrhe: osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o radu ili ugovora o djelu, radi poštivanja propisa od strane Društva (primjerice vođenje evidencija) te u svrhu legitimnih interesa Društva (ostvarivanje i obrana pravnih zahtjeva i dr.)

Iznimno, radi ostvarenja raznih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, Društvo može prikupljati pojedine posebne kategorije osobnih podataka kao što su zdravstveni podaci (npr. podaci o profesionalnoj bolesti, ozljedi na radu, profesionalnoj nesposobnost za rad), podatak o mirovinskom stažu od početka rada kod poslodavca, podatak o trudnoći i slično.

- Dobavljači (uključujući i podizvođače) i poslovni suradnici

Društvo obrađuje podatke poslovnih partnera i dobavljača kao i potencijalnih partnera i dobavljača ako posluju s nama ili ako na drugi način komuniciraju i/ili ostvaruju ili će ostvarivati poslovnu suradnju s Društvom.

To uključuje, ali ne ograničava se na sljedeće osobne podatke:

 • Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, broj telefona, e-mail, mobitel, adresa (ulica, grad, poštanski broj), broj računa i ostali povezani podaci za plaćanje u okviru poslovne suradnje, kontakt fizičke osobe u pravnoj osobi te drugi podaci koje je dobavljač/partner dostavio Društvu.

Podaci se prvenstveno obrađuju jer su nužni za sklapanje i izvršenje ugovora, odnosno primanje usluga (primjerice: radi komunikacije, izdavanje računa), radi poštivanja propisa od strane Društva (primjerice: ispunjavanje obveza temeljem poreznih propisa) te radi zadovoljenja legitimnih interesa (ostvarivanje i obrana pravnih zahtjeva (npr. naplata potraživanja)).

- Kupci, zakupci i najmoprimci

Društvo prikuplja i obrađuje primarno sljedeće kategorije osobnih podataka kupaca/zakupaca ili najmoprimaca:

 • Identifikacijski i kontakt podaci: ime i prezime, broj telefona, e-mail, mobitel, adresa (ulica, grad, poštanski broj), podaci o kupljenoj/zakupljenoj nekretnini, broj računa i ostali povezani podaci za vršenje plaćanja vezano za izvršenje ugovora o kupoprodaji/zakupu/najmu, kontakt fizičke osobe u pravnoj osobi kupca/zakupca.

Društvo obrađuje osobne podatke koje je primilo izravno do Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, radi sklapanja i izvršenja ugovora o kupoprodaji/zakupu/najmu i/ili izdavanja suglasnosti za zakup/podzakup ili potrebna ulaganja, kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, radi poštivanja propisa od strane Društva (primjerice: izdavanje računa), ali i radi zadovoljenja legitimnih interesa (primjerice: odgovaranje na upite i reklamacije, ostvarivanje i obrana pravnih zahtjeva (npr. naplata potraživanja) te vođenja sudskih postupaka.

- Videonadzor i evidencija posjetitelja

Društvo kao voditelj obrade ima legitimni interes postaviti video nadzor i voditi evidenciju posjetitelja radi zaštite imovine i osoba sukladno zakonskim propisima. Društvo na propisani način označava sve lokacije na kojima je postavljen video nadzor.

Kategorije ispitanika povezanih s obradom su zaposlenici, posjetitelji, poslovni partneri te potencijalno druge osobe koje pristupaju štićenom objektu.

U svrhu identifikacije i evidencije posjetitelja u određenim objektima, prikupljaju se ime i prezime, vrijeme ulaska i izlaska iz objekta. Zaštitarska služba kao izvršitelj obrade može biti zatražiti Vašu identifikacijsku ispravu. U određenim slučajevima, bit će Vam dodijeljena i privremena ID kartica koja omogućava kretanje unutar objekta te radi evidencije posjetitelja u objektima.

Snimke dobivene video nadzorom poslovna su tajna i pohranjuju se najviše 30 dana, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Evidencija posjetitelja pohranjuje se najviše 30 dana, a osobni podaci vezani uz vaše korištenje ID kartice pohranjuju se do 12 mjeseci.

Pristup i uvid u osobne podatke prikupljene video nadzorom može biti omogućen i tijelima državne/javne vlasti u okviru obavljanja poslova iz svojeg djelokruga.

3. Kategorije primatelja

Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici Društva koji zbog prirode posla imaju pristup osobnim podacima, primjerice zaposlenici u poslovnoj jedinici zaduženoj za financije, računovodstvo, korporativna sigurnost, korporativne komunikacije i upravljanje ljudskim potencijalima. Zaposlenici Društva koji su ovlašteni za pristup ili drugi način obrade Vaših osobnih podataka dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka.

Društvo može dostaviti podatke drugim osobama/tijelima u slučaju ako bi za Društvo takva obveza nastupila temeljem propisa i/ili zahtjeva nadležnog tijela za dostavom podataka, u skladu sa ovlastima koja ta tijela imaju temeljem propisa.

Društvo može Vaše osobne podatke, a radi ostvarenja svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i u skladu sa pravnom osnovom, dostaviti povezanim društvima Društva.

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni našim ugovornim izvršiteljima obrade koji obrađuju osobne podatke u naše ime, a koji imaju pristup tim podacima samo u mjeri potrebnoj za uredno ispunjavanje naših obveza te isključivo radi ispunjenja iznad navedenih svrha (primjerice pružatelji IT usluga, usluga provođenja selekcijskog postupka, zaštitarskih usluga).

Osobni podaci ne iznose se u države izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

4. Razdoblje pohrane

Osobne podatke kandidata Društvo čuva u razdoblju koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su ti podaci prikupljeni.

Osobne podatke kandidata s kojima nije zasnovan radni odnos izbrisat ćemo u roku od 6 mjeseci od završetka natječaja ili datuma kada je kandidat obaviješten o rezultatima natječaja. Uz privolu kandidata, Društvo čuva osobne podatke do povlačenja Vaše privole. Ako ne povučete privolu, Vaše osobne podatke ćemo brisati deaktivacijom Vašeg korisničkog profila i brisanjem podataka iz naših sustava pohrane nakon proteka 5 godina. Ako bi kandidatu bilo ponuđeno i kandidat prihvati zaposlenje u Društvu, podaci se nastavljaju voditi kao podaci o zaposleniku.

Snimke dobivene putem video nadzora poslovna su tajna i pohranjuju se najviše 30 dana, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

Evidencija posjetitelja pohranjuje se najviše 30 dana, a osobni podaci vezani uz vaše korištenje ID kartice pohranjuju se do 12 mjeseci.

Osobne podatke možemo zadržati duže vrijeme kada su duža razdoblja zadržavanja uređena zakonom ili propisom i kako bismo utvrdili, ostvarili ili branili svoja zakonska prava.

5. Vaša prava

U okviru zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

a) pravo na pristup svojim osobnim podacima
b) pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka
c) pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza
d) pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
e) pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
f) pravo podnošenja pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ne provodimo automatizirano donošenje odluka. Profiliranje se obavlja samo u mjeri u kojoj je to potrebno za provođenje gore opisanih svrha.

Društvo će poduzeti sve mjere kako bi omogućilo ispitanicima ostvarenje gore navedenih prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

Vezano uz ostvarenje navedenih prava možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka slanjem upita na e-adresu: dpo@adris.hr ili slanjem pošiljke na poštansku adresu: Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, n/r Službenika za zaštitu osobnih podataka.

S poštovanjem,

Adris grupa d.d.

 

Na vrh stranice